Stadgar

Föreningens Stadgar

Stadgar

Antagna vid sammanträdet den 24 september 2000


§1 Västra Gastronomiska Akademin Vänförening, i fortsättningen benämnd Föreningen, är en ideell förening med syfte att stödja Västra Gastronomiska Akademins verksamhet. Föreningen skall inom sig samla en bred krets av aktiva människor med gastronomi som gemensamt intresse, beredda att arbeta för höjande av den gastronomiska nivån i västra Sverige. Medlemmar skall erbjudas möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom det gastronomiska området.§2 Föreningen är öppen för enskilda och juridiska personer som har intresse för Föreningens verksamhet. Föreningen skall arbeta på ett sätt som medlemmarna finner lustfyllt och meningsfullt.§3 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av högst tolv ledamöter. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Styrelsen består av Ordförande, Vice ordförande, Skattmästare, Sekreterare, Programansvarig samt ytterligare högst sju ledamöter. En av ledamöterna tillsätts av Västra Gastronomiska Akademin. Ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år, övriga väljs av årsmötet för en tid av två år samt med växelvis avgång, så att vid varje årsmöte hälften av styrelsens ledamöter väljs. Vid Föreningens stiftande väljs fem ledamöter för en tid av tre år. Detta medför att ersättare för den som avgår under mandatperioden endast väljs för återstoden av perioden. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträden skall protokollföras. Ordförande, Vice ordförande, Skattmästaren, Programansvarig samt Sekreteraren skall mellan de ordinarie sammankomsterna svara för verksamheten som ett Verkställande utskott, Verkställande utskottets möten skall protokollföras.§4 Föreningens firma tecknas av styrelsen samt styrelsens Ordförande, Sekreterare och Skattmästare två i förening.§5 Verksamhetsår samt räkenskapsår omfattar tiden kalenderår.


§6 Årsmöte hålls senast under maj månad. Extra sammanträde utlyses av styrelsen när denna så önskar , eller då minst 1/3 av medlemmarna gör framställning härom

Kallelse till årsmöte och extra sammanträde skall ske minst trettio dagar i förväg genom elektroniskt brev.


Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
a. Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts
b. Val av ordförande för årsmötet
c. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
d. Redovisning av verksamhetsberättelse och årsredovisning.
e. Fastställande av verksamhetsberättelse samt årsredovisning
f. Redovisning av revisionsberättelse
g. Fastställande av revisionsberättelse
h. Fråga om ansvarsfrihet
i. Val av ordförande
j. Val av övriga styrelseledamöter
k. Val av revisorer
l. Val av valberedning
m. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år.
n. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem ingivits skriftligen till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.
o. Övriga frågor.


§7 Medlem som erlagt sin årsavgift har rösträtt. Röstning sker öppet om inte någon föreningsmedlem begär sluten omröstning. Medlem får inte låta sig företrädas genom ombud. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller att val avgörs genom lottning medan i andra ärenden ordföranden har utslagsröst. Kassören skall upprätta röstlängd.


§8 De val som skall företas vid årsmötet skall förberedas av en valberedning som skall bestå av högst tre representanter för föreningens medlemmar. Valberedning utser inom sig ordförande. Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till årsmötet. Ledamot av valberedningen väljs av årsmötet för en tid av tre år.


§9 Den ekonomiska redovisningen skall verkställas enligt bokföringslagen och god redovisningssed. Vid osäkerhet om vad detta innebär skall revisorerna tillfrågas.


§10 årsmötet väljer för två år, två revisorer; varav minst en skall vara medlem i Föreningen. Revisorerna skall ha tillgång till räkenskaperna senast trettio dagar före ordinarie årsmöte.


§11 Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Föreningen kan endast fattas på två på varandra följande årsmöten varav det ena är ordinarie årsmöte och då minst 2/3 av de närvarande röstberättigade är ense om beslutet. Förslag härom kan väckas av styrelsen eller av minst 1/3 av medlemmarna.

Upplöses Föreningen tillfaller Föreningens tillgångar Västra Gastronomiska Akademin. Org. nr 857207-9575

 


(c) 2000-2023.  Bilder och text respektive fotograf och författare, Kontakta Connoisseur Bokhandel Ab, copy@connoisseur.se för info om rättigheter och publiceringstillstånd.

All kopiering och återanvändning av hemsidans bilder/texter, samt användande av bilder från denna webdomän är stikt förbjudet utan skriftligt tillstånd från rättighetsinnehavaren; Fotografen eller Författaren. .

Västra Gastronomiska Akademin Vänförening, Gibraltargatan 10, 411 32 Göteborg. org. nr. 857209-2446

eCommerce by CubeCart