Stadgar

Stadgar för Västra Gastronomiska Akademin

antagna vid högtidssammanträdet
den 15 november 1995

 1. ÄNDAMÅL
  Västra Gastronomiska Akademin för har till uppgift att främja matkulturen i Västra Sverige. Detta kan ske genom att framstående prestationer uppmärksammas och att arrangemang inom Västra Gastronomiska Akademins område ges stöd. Vad som är Västra Gastronomiska Akademins intresseområde skall tolkas i vidsträckt betydelse. Förutom kokkonst och servering skall odling, produktion och distribution av livsmedel räknas dit; praktiska såväl som pedagogiska insatser skall kunna få Västra Akademins uppmärksamhet och stöd. I mötet med främmande matkulturer skall Västra Gastronomiska Akademin eftersträva samförstånd och sådana kompromisser som inte inkräktar på någons egenart.
 2. LEDAMÖTER
  Västra Gastronomiska Akademin skall ha högst 21 ledamöter. Akademin väljer till ledamot personer vilkas kunskap kan vara av väsentlig betydelse för dess arbete och som kan förväntas samarbeta väl med övriga ledamöter. Verksam ledamot innehar sin stol på livstid, men kan avgå när ledamot så önskar.
 3. ARBETSFORMER, SAMMANTRÄDEN
  Västra Gastronomiska Akademin skall arbeta på ett sätt som ledamöterna finner lustfyllt och meningsfullt. En förutsättning för att arbetet skall bli framgångsrikt är att allmänheten har stort förtroende för såväl de enskilda ledamöternas kompetens och goda omdöme för dess verksamhet.
 4. BELÖNINGAR
  Västra Gastronomiska Akademin mottar tacksamt informationer om prestationer som kan komma i fråga för uppmuntran. Beslut om belöningar skall kungöras på det sätt som gagnar pristagarna och Västra Gastronomiska Akademin bäst.
 5. EKONOMI
  En viktig uppgift för Västra Gastronomiska Akademin är att inskaffa medel för sin belöningsverksamhet. Arbetet i Gastronomiska Västra Akademin är ideellt.